Directeur

De provincie Antwerpen organiseert een selectieprocedure bij aanwerving/bevordering/interne mobiliteit/externe mobiliteit voor de functie van directeur voor het Autonoom Provinciebedrijf Campus Vesta binnen het Departement Ontwikkeling en Educatie.

Na een vergelijkende selectieprocedure krijgt de laureaat een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangeboden.

De overige geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die gedurende drie jaar geldig blijft. Gedurende deze periode worden alle gegevens van de geslaagde kandidaten bewaard. We zullen uit deze wervingsreserve putten voor toekomstige gelijkaardige vacatures bij de Provincie of de Autonome Provinciebedrijven (APB’s) of het EVAP Proefbedrijf.

Wie zijn wij?

Als autonoom provinciebedrijf bestaat Campus Vesta zo’n 10 jaar. Campus Vesta geeft uitvoering aan de beleidskeuze van de provincie om voor brandweer, politie, dringende medische hulp en rampenbestrijding te voorzien in professionele opleidingen en trainingen, inspelend op de noden en opleidingsplannen van de genoemde disciplines en beleidskeuzes van andere overheden. De meeste opleidingen worden aangeboden in het kader van samenwerking met de federale overheid, die voor veel van de basis- en voortgezette of functionele opleidingen de erkenning levert en subsidies ter beschikking stelt. Daarnaast ontwikkelt Campus Vesta eigen opleidingen, soms in samenwerking met andere overheden (tot en met de Europese) en voor bedrijven, commerciële klanten en non-profitorganisaties. In samenwerking met universiteiten staat Campus Vesta ook in voor interdisciplinaire opleidingen zoals die voor Adviseurs Gevaarlijke Stoffen en Rampenbestrijding.

De provincie stelt daarvoor een terrein van zo’n 50 ha, een uitgebreide gebouweninfrastructuur en een jaarlijkse dotatie ter beschikking. Campus Vesta haalt ook een belangrijk stuk van zijn inkomsten uit commerciële opleidingen.

Naast een eigen personeelsinzet van een kleine 100 medewerkers, doet Campus Vesta een beroep op de medewerking van vele honderden externe lesgevers en trainers.

Campus Vesta wordt bestuurd door een raad van bestuur waarin de verschillende fracties uit de provincieraad en de drie disciplines (brandweer, politie, dringende geneeskundige hulpverlening) vertegenwoordigd zijn. Met het provinciebestuur wordt er voor elke 6-jarige bestuursperiode een beheersovereenkomst afgesloten. In uitvoering daarvan levert Campus Vesta input voor het meerjarenplan (met beleidsdoelstellingen en actieplannen zoals bedoeld in de Vlaamse regelgeving op de Beleids- en Beheerscyclus) van de provincie en rapporteert het daarover aan de provincieraad.

Wat zal je als directeur doen?

Lange termijn

Beleidsmanagement

 • Je managet interne en/of externe samenwerkingsverbanden om de noden en behoeften te bepalen en de doelstellingen te realiseren.
 • Je bouwt relaties uit met de subsidiërende overheden en met externe partners binnen de opleidingssector.
 • Je bouwt relaties uit met bestaande en potentiële klanten.
 • Je vertegenwoordigt het APB naar externen toe.
 • Je bouwt relaties uit met de andere veiligheidsscholen en onderhoudt ze.
 • Je werkt mee aan schooloverstijgende vernieuwingen.
 • Je neemt deel aan verschillende overkoepelende overlegmomenten.
 • Je voert de nodige benchmarking uit om een actueel zicht te behouden en trends te detecteren.
 • Je ontwikkelt een beleid en toekomstvisie voor APB Campus Vesta. Deze visie toets je af op haalbaarheid met andere (interne en/of externe) spelers op de markt.
 • Je adviseert aan het departementshoofd en de gedeputeerde inzake de specifieke materie, de organisatiestructuur en processen.
 • Je verleent bijstand in de bevoegde raadscommissie.
 • Je zorgt mee voor de strategische planning en de opmaak van het meerjarenplan. Ook evalueer je dit meerjarenplan en zorg je voor bijsturing waar nodig.
 • Je levert ideeën aan de ondersteunende departementen vanuit de specifieke materie.

Financieel management

 • Je zorgt voor input voor de opmaak van de financiële nota van het meerjarenplan.

Middellange en korte termijn

Beleidsmanagement

 • Je stelt de operationele doelstellingen op voor APB Campus Vesta.
 • Je bouwt een intern en extern communicatiebeleid uit.
 • Je zorgt voor de opmaak en implementatie van een efficiënte organisatiestructuur, procedures en processen opdat de operationele doelstellingen en lopende taken zo efficiënt en kwaliteitsvol mogelijk uitgevoerd worden waarbij een efficiënte dienstverlening, interne communicatie en de algemene veiligheid gegarandeerd worden.
 • Je organiseert een duidelijk kader voor de samenwerking tussen de opleidingsentiteiten en de ondersteunende diensten en bemiddelt waar nodig.
 • Je evalueert de interne processen en procedures en stuurt bij waar nodig.
 • Je zet de noodzakelijke stappen opdat de interne procedures, richtlijnen en codes, enz. correct uitgevoerd en gerespecteerd worden.
 • Je zorgt voor inhoudelijke en eventueel organisatorische ondersteuning bij organisatiebrede projecten.
 • Je volgt het milieumanagementsysteem op.
 • Je volgt de opportuniteiten op vlak van digitalisering op en vertaalt deze naar interne doelstellingen en projecten.
 • Je staat in voor de nodige maatregelen m.b.t. organisatiebeheersing.

Financieel management

 • Je rapporteert over het financieel management van APB Campus Vesta.
 • Je maakt de jaarlijkse financiële nota op.
 • Je volgt de financiële cyclus op.

Personeelsmanagement

 • Je maakt het personeelsbehoefteplan op, in lijn met de beleidsdoelstellingen.
 • Je voert het globaal HRM-beleid door, afgestemd op de noden van de dienst .
 • Je zorgt voor een correcte afhandeling van de verschillende HR-processen (F&E, werving,…).
 • Je geeft richting en ondersteunt alle medewerkers die rechtstreeks aan jou rapporteren.
 • Je waakt over het welzijn van het personeel.

Samenwerking met de provinciale ondersteunende diensten

 • Je zorgt voor een duidelijke organisatie van de samenwerking met alle provinciale diensten in lijn met de samenwerkingsovereenkomst tussen APB Campus Vesta en de provincie.

Juridisch management

 • Je ziet toe op de naleving van de wetgeving.

Specifieke taken

 • Je ontwikkelt een doordacht profileringsbeleid voor een sterke marktpositie.
 • Je behandelt complexe dossiers.
 • Je staat in voor de opmaak en verdediging van het jaarverslag.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opmaak, de evaluatie en bijsturing van het jaarprogramma/plan.
 • Je neemt het budgethouderschap op.
 • Je volgt het logistiek plan op en staat mee in voor de realisatie hiervan.
 • Je ziet toe op de opmaak van contracten en gebruiksovereenkomsten.
 • Je anticipeert op de nieuwe regelgeving.
 • Je vertaalt het profileringsbeleid naar product, plaats, prijs en promotie.

Wie ben jij?

Als medewerker van onze organisatie draag je bij aan het bereiken van de missie en visie van onze organisatie. Je beschikt daarom over volgende vijf kerncompetenties:

 • klantgerichtheid
 • zin voor kwaliteit
 • resultaatsgerichtheid
 • openstaan voor verandering
 • samenwerken

Als directeur beschik je over de onderstaande specifieke gedragscompetenties:

 • overtuigingskracht
 • netwerken (~ samenwerken)
 • visie
 • richting geven
 • besluitvaardigheid
 • delegeren
 • stressbestendigheid
 • plannen en organiseren

Hiernaast beschik je over de volgende kenniscompetenties:

 • Kennis van:
 • de spelers op de opleidingsmarkt voor veiligheidsberoepen (publiek en privaat)
 • de principes van leren en ontwikkeling
 • de context van de overheidssector (lokale en regionale besturen)
 • de context van politie, brandweer en dringende geneeskundige hulpverlening
 • de toepasselijke wetgeving en regelgeving
 • financieel management
 • principes van veranderingsmanagement
 • principes van procesgericht organiseren
 • gebruikelijke MS Office-toepassingen (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
 • Basiskennis van Engels en Frans

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten

 • Diplomavereiste: voor deze vacature is een masterdiploma vereist
 • Ervaringsvereiste: je beschikt over minstens 4 jaar ervaring in een leidinggevende functie

De kandidaten die in het bezit zijn van een geldig masterdiploma én die voldoen aan de ervaringsvereisten worden toegelaten tot het selectieprogramma.

Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn bij de uiterste inschrijvingsdatum.

Werk je reeds bij de provincie Antwerpen (of een ander openbaar bestuur)? Neem dan contact op met Cindy Caluwaert, consulent werving en selectie (03 240 54 12 of cindy.caluwaert@provincieantwerpen.be) om na te gaan of je voldoet aan de voorwaarden voor bevordering, interne mobiliteit of externe mobiliteit.

Wat bieden wij jou?

Geïndexeerd loon

Je start in salarisschaal A5a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 4.120,37 - € 6.456,21. Na 9 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A5b: € 5.397,10 - € 7.051,05.

Alle voorafgaande prestaties worden meegeteld voor anciënniteit, indien ze bewezen kunnen worden.

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

Extralegale voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk
 • fietsvergoeding
 • 36 dagen jaarlijkse vakantie
 • extralegaal pensioen voor contractuele functies
 • diverse opleidingsmogelijkheden
 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
 • glijdende werkuren

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?

Cv-screening

De selectieprocedure wordt voorafgegaan door een cv-screening op basis van volgende criteria:

 • relevante ervaring als leidinggevende
 • in een opleidingsomgeving
 • in een veranderende context
 • in een organisatie van 30 à 100 personeelsleden
 • ervaring in een publieke organisatie
 • persoonlijke motivatie

We laten maximaal 10 kandidaten toe tot het volgende selectieonderdeel.

Schriftelijke opdracht (ter plaatse uit te voeren op dezelfde dag als de presentatie en het interview)

Er wordt een opdracht, toegespitst op de vereiste competenties en eventueel vergezeld van een infopakket aan de kandidaten bezorgd. Hierbij wordt aan de kandidaten de nodige voorbereidingstijd gegeven om deze opdracht aansluitend toe te kunnen lichten aan de selectiejury.

Presentatie opdracht en competentiegericht interview

De presentatie van de opdracht wordt gevolgd door een interview met betrekking tot het profiel en de taakomschrijving van de functie, de verworven vaardigheden, evenals de motivatie en de affiniteit met het werkterrein.

Het interview zal plaatsvinden in het Provinciehuis op vrijdag 17 september 2021.

We laten maximaal 4 kandidaten toe tot het volgende selectieonderdeel.

Assessmentcenter

Dit gedeelte is beschrijvend en adviserend voor de selectiejury. We testen je op de vereiste kern- en gedragscompetenties, zoals deze werden vastgesteld in de functiebeschrijving.

Eindselectie

De selectiejury gaat over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt de eindrangschikking op. De eindrangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de presentatie van de schriftelijke opdracht en het competentiegericht interview, alsmede het assessment.

Hoe stel je je kandidaat?

Surf naar www.provincieantwerpen.be. Ga naar Jobs, selecteer deze functie en dien je kandidatuur online in uiterlijk op 29 augustus 2021.

Ben je als persoon met een handicap erkend bij de VDAB? Dien dit bewijs dan mee in met je kandidatuur.

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij Cindy Caluwaert, consulent werving & selectie (tel. 03 240 54 12 of e-mail: cindy.caluwaert@provincieantwerpen.be).

Voor meer inlichtingen over de extra verloning van avond- en weekendwerk kan je terecht bij Luc Thys, hoofdmedewerker administratie Infopunt Personeel en Budget, (tel. 03 240 54 34 of e-mail: luc.thys@provincieantwerpen.be).

Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij Winand De Smet, departementshoofd (tel. 03 240 61 71 of e-mail: winand.desmet@provincieantwerpen.be).