Externe docenten 'verhoor' - Politieafdeling

We willen ons docententeam versterken met externe docenten voor het vak ‘verhoor’ en organiseren daarvoor een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent dien je de lessen zo actief mogelijk te organiseren met een focus op praktische toepassing in een politionele context. Je kan zowel ingezet worden voor het basiskader (inspecteur) als voor het middenkader (hoofdinspecteur) en voor functionele en voortgezette opleidingen (vb. de OGP-opleiding). Ook betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen kan gevraagd worden.

Inhoud lessenpakket voor basiskader (38u)

 • basistechnieken van het verhoor toepassen (wet Franchimont, Salduz, verhoortechnieken, verschillende doelgroepen)
 • een pv van verhoor opstellen in verschillende verhoorsituaties (wettelijke vormvereisten, essentiële rubrieken en ISLP)

Inhoud lessenpakket voor middenkader (40u)

 • uiteenzetten van wettelijke basis en de door de wet voorziene beperking inzake het afnemen van een verhoor
 • aanpassen van het verhoor aan de bijzondere situatie waarin slachtoffers zich bevinden en doorverwijzen naar opvangstructuren
 • herkennen en analyseren van de bijzondere kenmerken van de getuige en de getuigenis
 • zich bewust zijn van de beperkte bewijswaarde van bekentenissen in het zoeken naar de waarheid
 • uitvoeren van bijzondere verhoortechnieken
 • opstellen van een pv van een meer complex verhoor

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent actief in een operationele eenheid.
 • Je hebt minstens de graad van inspecteur.
 • Je bent actief bezig met of je hebt een brede ervaring in het afnemen van verhoren.
 • Je bent pedagogisch geschoold of je bent bereid om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.
 • Na selectie bezorg je de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook aan Campus Vesta.

Specifieke verwachtingen

 • Je bezit inhoudelijke kennis van en expertise in de te doceren materie.
 • Je hebt een grondige kennis van pedagogiek en didactiek of bent bereid om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je neemt verplicht deel aan vakoverleg.
 • Je streeft een loyale samenwerking binnen de vakgroep na.
 • Je bent gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je bent bereid om in teamverband te werken.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Praktische informatie

Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.

Het vak 'verhoor' beslaat voor het basiskader 38u per promotie en voor het middenkader 40u. De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Selectieverloop

De data in deze vacature zijn definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dag dan ook vrij te houden.

 • Screening sollicitatiedossier
 • Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een proefles van maximaal 15 minuten te geven aan een jury. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Het onderwerp van de les mag vrij gekozen worden, maar sluit aan bij de inhoud van de vacature. Er wordt rekening gehouden met de manier waarop je lesgeeft. De les wordt gegeven in een leslokaal van Campus Vesta. Een pc met beamer en een whiteboard zijn aanwezig in het leslokaal. Je geeft je lesvoorbereiding/lesfiche af op de selectiedag.
 • Aansluitend volgt een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

Het selectiemoment vindt plaats op 21 of 28 september 2022. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

Je kan je inschrijven tot en met 13 september via de button.

De volgende documenten moet je online opladen:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • diploma’s of attesten

Bijkomende inlichtingen