Externe docenten communicatie

De afdeling politieopleidingen van Campus Vesta apb zoekt externe docenten communicatie voor de vakgroep deontologie en sociale vaardigheden om het huidige docententeam te versterken. Hiervoor organiseert zij een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft. 

Als docent moet je de lessen zo actief mogelijk organiseren met een focus op praktische toepassingen in een politionele context. Je kan zowel ingezet worden voor het basiskader (opleiding tot inspecteur van politie), voor functionele en voortgezette opleiding, als voor niet-politionele opleidingen. Ook betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen kan gevraagd worden.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van opleidingen waarvoor je ingezet kan worden.

Inhoud lessenpakket voor basiskader (68u)

 • Vanuit concrete casussen de basiselementen van communicatie herkennen en omschrijven (o.a. communicatieschema, communicatiewetten, basisvaardigheden, …)
 • Een gesprek voeren, rekening houden met het doel, de context en de gesprekspartner(s)
 • Assertief gedrag stellen rekening houdend met het doel, de context en de gesprekpartner(s)
 • Basisprincipes van overtuigen toepassen
 • Basisprincipes van conflicthantering toepassen
 • Basisprincipes van onderhandeling en bemiddeling toepassen

Inhoud gecertificeerde opleiding ‘assertiviteit en conflicthantering’ (24u)

 • Basiscommunicatie
 • Interactieve oefeningen (spreken/luisteren)
 • Non-verbale communicatie
 • Geven en krijgen van feedback

Inhoud opleiding ‘omgaan met agressie’ (28u)

 • Interveniëren tijdens verbale en fysieke agressie 
 • Primaire gesprekstechnieken bij crisissituaties
 • Tussenkomst associëren aan het gebruik van de aangeleerde procedures en communicatievaardigheden
 • Leren onderkennen en beheersen van crisissituaties

Toelatingsvoorwaarden

• Voor politionele kandidaten: 

o Bij selectie moet de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef, ook aan Campus Vesta worden bezorgd.

o Ruime interesse en ervaring in communicatiegebieden.

• Voor niet-politionele kandidaten:

o beschikken over minstens een bachelordiploma in een communicatieve of menswetenschappelijke richting

• Algemeen: 

o Pedagogisch geschoold zijn of bereid zijn om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.

Specifieke verwachtingen

• Inhoudelijke kennis en expertise betreffende de te doceren materie bezitten

• In staat zijn om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen

• Openstaan voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen

• Voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar zijn

• Verplicht deelnemen aan vakoverleg

• Een loyale samenwerking nastreven binnen de vakgroep deontologie en sociale vaardigheden

• Gemotiveerd zijn om les te geven aan verschillende doelgroepen

• Bereid zijn om samen te werken in teamverband

• Verdere verwachtingen naar prestatieverleners aan Campus Vesta zijn te vinden op www.campusvesta.be (‘over ons’).

Praktische informatie

Bezoldiging: het bruto uurloon bedraagt 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever;

Urencontingent: De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Selectieverloop

De data in deze vacature zijn definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dan ook vrij te houden. 

Wanneer je sollicitatiedossier positief gescreend wordt, word je uitgenodigd voor de selectie bestaande uit:

• Een proefles van 15 minuten te geven aan een jury. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Het onderwerp van de les is vrij te kiezen, maar sluit aan bij de inhoud van deze vacature. De les wordt gegeven in een leslokaal van Campus Vesta. Een flipover of een whiteboard is aanwezig in het leslokaal. Lesvoorbereiding/lesfiche af te geven op de selectiedag.

• Een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

Het selectiemoment zal plaatsvinden op donderdag 5 december 2019. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

• Inschrijvingen kun je tot en met 24 november 2019 indienen bij Campus Vesta via het online inschrijvingsformulier

• Volgende documenten moet je online opladen:

o motivatiebrief

o curriculum vitae

o behaalde diploma’s of attesten

o gunstig advies van de korpschef (voor operationeel politiepersoneel)

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50

• Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Wendy Van den Branden. 

• Praktische vragen betreffende de selectieprocedure kan je richten aan Shana Minnen.