Externe docenten Engels

De politieafdeling van Campus Vesta apb zoekt externe docenten Engels om les te geven in de basisopleidingen tot inspecteur en hoofdinspecteur. Hiervoor organiseert zij een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Je komt terecht in de vakgroep deontologie en sociale vaardigheden. Aangezien er in beide opleidingen slechts 8u Engels op jaarbasis gegeven wordt, ligt de focus van de lessen op de praktische toepassing van de taal binnen een politionele context. De aspirant-inspecteurs en –hoofdinspecteurs moeten zich op straat uit de slag kunnen trekken met behulp van een basiskennis Engels.
Het hoofddoel is om een persoon tegemoet te treden in het Engels en eenvoudige instructies te kunnen geven.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent actief bezig of je hebt een brede ervaring in het doceren van Engels.
 • Je bent pedagogisch geschoold of je bent bereid de pedagogische opleiding bij Campus Vesta te volgen.
 • Voor politionele kandidaten: in geval van een positieve selectie moet je de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook bezorgen aan Campus Vesta.

Specifieke verwachtingen

 • Je hebt inhoudelijke kennis over en expertise in de te doceren materie.
 • Je beschikt over een grondige kennis van pedagogiek en didactiek of bent bereid om de pedagogische opleiding bij Campus Vesta te volgen.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je neemt deel aan vakoverleg.
 • Je streeft een loyale samenwerking binnen de vakgroep na.
 • Je bent gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.µ
 • Je bent bereid om samen te werken in teamverband.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever. Je hebt ook recht op een kilometervergoeding van 0,3957 euro voor verplaatsingen van en naar de leslocatie.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Selectieverloop

De datum in deze vacature is definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Houd deze dag dan ook zeker vrij!

 • Screening sollicitatiedossier
 • Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een proefles van maximaal 15 minuten te geven aan een jury. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Het onderwerp van de les mag vrij gekozen worden, maar moet aansluiten bij de inhoud van de vacature. Er wordt rekening gehouden met de manier waarop je lesgeeft. Je geeft de les in een leslokaal van Campus Vesta. Een pc met beamer en een whiteboard zijn aanwezig in het leslokaal. Je geeft je lesvoorbereiding/lesfiche af op de selectiedag.
 • Aansluitend volgt een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar je motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

Het selectiemoment vindt plaats op vrijdag 9 december 2022 in de namiddag. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en aan jou meegedeeld.

Kandidaatstelling

Je kan je inschrijven tot en met woensdag 30 november 2022 via dit online inschrijvingsformulier.

De volgende documenten moet je online uploaden:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • relevante diploma’s of attesten

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50

Met inhoudelijke vragen kan je terecht bij Hannelore van Gorp via Hannelore.VANGORP@campusvesta.be

Praktische vragen over de selectieprocedure kan je mailen naar jobs@campusvesta.be