Externe docenten personenvervoer

Campus Vesta apb zoekt externe docenten (specialisten) op het domein van de wetgeving personenvervoer en taxi voor de vakgroep verkeer om het huidige docententeam van de voortgezette en functionele opleidingen te versterken. Hiervoor organiseert zij een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent dien je de lessen zo actief mogelijk te organiseren met een focus op praktische toepassing. Je zal ingezet worden voor voortgezette en functionele opleidingen. Ook betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen kan gevraagd worden.

Toelatingsvoorwaarden

 • Bij positieve selectie dient de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook aan Campus Vesta te worden bezorgd.
 • Werkzaam zijn in een dienst verkeer of een dienst interventie met nadruk op verkeer.
 • Aantoonbaar vertrouwd met de wetgeving rond personenvervoer en taxi en deze praktisch kunnen toepassen.
 • Kent de Europese, federale en de Vlaamse gewestelijke regelgeving inzake ongeregeld vervoer, geregeld vervoer, bijzondere vormen van geregeld vervoer, taxidiensten en diensten voor het verhuur met bestuurder.
 • Kent de richtlijnen voor het opstellen van een proces-verbaal en het toepassen van de procedure van de onmiddellijke inning en consignatie van een som.
 • Heeft ervaring in het dagelijks gebruik, kan bovengenoemd praktisch toepassen en is op de hoogte van de laatste wetswijzigingen.
 • Over een grondige kennis beschikken betreffende wegverkeer in het algemeen.
 • Pedagogisch geschoold zijn of bereid zijn om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.

Specifieke verwachtingen

 • Inhoudelijke kennis en expertise betreffende de te doceren materie bezitten
 • In staat zijn om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen
 • Openstaan voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen
 • Voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar
 • Verplicht deelnemen aan vakoverleg
 • Een loyale samenwerking nastreven binnen de vakgroep verkeer
 • Gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen
 • Bereid zijn dagelijkse werken en (her)examens op te stellen en te verbeteren
 • Bereid zijn om samen te werken in teamverband
 • Bereid zijn om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen

Praktische informatie

 • Bezoldiging: het bruto uurloon bedraagt 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.
 • Urencontingent: De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Verloop van de selectie

De datum in deze vacature is definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dag dan ook vrij te houden.

 • Na een screening van het sollicitatiedossier worden geselecteerde kandidaten uitgenodigd om een proefles van maximaal 15 minuten te geven aan een jury met aansluitend een competentiegericht interview. Het onderwerp van de les mag je vrij kiezen, maar sluit aan bij de inhoud van de vacature. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten met voorkennis (voortgezette of functionele opleiding). Er wordt rekening gehouden met de manier waarop je de les geeft. Je geeft de les in een leslokaal van Campus Vesta. Een pc met beamer en een whiteboard zijn aanwezig in het leslokaal. Lesvoorbereiding / lesfiche af te geven op de selectiedag.
 • Het selectiemoment zal plaatsvinden op 16 november 2020. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat. Indien er veel kandidaturen zijn na positieve screening, wordt mogelijk een extra selectiemoment ingelast.

Kandidaatstelling

 • Inschrijvingen kun je tot en met 29 oktober 2020 indienen bij Campus Vesta via het online inschrijvingsformulier
 • De volgende documenten dien je online op te laden:
  • Een motivatiebrief
  • curriculum vita
  • behaalde diploma’s of attesten 

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer 03 205 19 50