Externe docenten-specialisten wegvervoer

Voor de vakgroep verkeer binnen de politieopleidingen is Campus Vesta apb op zoek naar externe docenten-specialisten op het domein van de wetgevingen rond:

 • uitzonderlijk vervoer
 • afmetingen en massa
 • goederenvervoer
 • technische controle langs de weg
 • rij-en rusttijden / tachograaf

We willen een gespecialiseerde docentenpool voor de voortgezette en functionele opleidingen oprichten en organiseren hiervoor een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent organiseer je de lessen zo actief mogelijk met een focus op praktische toepassingen. Je wordt ingezet voor voortgezette en functionele opleidingen. Ook betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen kan gevraagd worden.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent actief werkzaam in een dienst verkeer.
 • Je bent aantoonbaar vertrouwd met de wetgeving rond wegvervoer en je kan deze praktisch toepassen.
 • Je kent de Europese, federale en de Vlaamse gewestelijke regelgeving inzake wegvervoer.
 • Je kent de richtlijnen voor het opstellen van een proces-verbaal en het toepassen van de procedure voor de onmiddellijke inning en consignatie van een som.
 • Je hebt ervaring in het dagelijks gebruik, je kan het bovengenoemde praktisch toepassen en je bent op de hoogte van de laatste wetswijzigingen.
 • Je beschikt over een grondige kennis van wegverkeer in het algemeen.
 • Je bent pedagogisch geschoold of bereid om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.  
 • Je bent bereid om een aantal lesmomenten als observant te komen volgen.
 • Na selectie moet je de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook aan Campus Vesta bezorgen.

Specifieke verwachtingen

 • Je bent bereid om te werken in een gespecialiseerde docentenpool met als doel de wetgeving en bijhorende cursussen up-to-date te houden, inhoudelijke expertise te delen en binnen deze materie les te geven aan specialisten in spe.
 • Je moet kunnen lesgeven en beschikken over inhoudelijke kennis en expertise betreffende alle bovengenoemde specialismen.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je neemt verplicht deel aan vakoverleg.
 • Je streeft een loyale samenwerking binnen de vakgroep verkeer na.
 • Je bent gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je bent bereid om samen te werken in teamverband.
 • Je bent bereid om dagelijkse werken en (her)examens op te stellen en te verbeteren.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 39,14 euro en 2,21 euro kosten eigen aan de werkgever. Je hebt ook recht op een kilometervergoeding van 0,4214 euro per km bij verplaatsingen van en naar de leslocatie.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Verloop selectie

De data in deze vacature zijn definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dagen dan ook vrij te houden.

 • Screening sollicitatiedossier
 • Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een proefles van maximaal 15 minuten te geven. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Je mag het onderwerp van de les vrij kiezen, maar het onderwerp moet wel aansluiten bij de inhoud van de vacature. We houden rekening met de manier waarop je lesgeeft. Je geeft de les in een leslokaal van Campus Vesta. Een pc met beamer en een whiteboard zijn ter beschikking. Je geeft je lesvoorbereiding/lesfiche af op de selectiedag.
 • Aansluitend volgt een competentiegericht interview waarin we peilen naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

Het selectiemoment vindt plaats op 12 en 13 december 2023. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

Je kan je inschrijven tot en met 4 december 2023 via het online inschrijvingsformulier.

De volgende documenten moet je online uploaden:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • relevante diploma’s of attesten

Bijkomende inlichtingen   

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50