Gedetacheerde medewerker voor team geweldbeheersing

De afdeling politieopleidingen van Campus Vesta is op zoek naar een gedetacheerde medewerker (HINP-INP) voor de basisopleidingen van aspirant-inspecteurs en aspirant-hoofdinspecteurs. Het gaat om een detachering van een personeelslid van het operationeel kader (HINP-INP) van de lokale en federale politie naar onze school.

Het personeelslid zal deel uitmaken van het team geweldbeheersing en zal de organisatie, de opvolging en de coördinatie van de activiteiten van de basisopleiding mee verzekeren. Ben je in het bezit van het brevet opleider en/of het brevet geweldbeheersing specialist? Dan is dit een meerwaarde.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je maakt deel uit van de Geïntegreerde Politie.
 • Je hebt de graad van inspecteur of hoofdinspecteur.
 • Je hebt geen evaluatie met eindvermelding 'onvoldoende'.

De bevoegde hiërarchische leidinggevende dient te bevestigen dat de kandidaat aan deze administratieve voorwaarden voldoet.

De kandidatuur is enkel ontvankelijk mits akkoord van commissaris-generaal/betrokken directeur-generaal!

Functiebeschrijving

Als (hoofd)inspecteur-medewerker binnen Campus Vesta sta je mee in voor de organisatie, opvolging en coördinatie van de opleidingsactiviteiten zodat de opleiding optimaal kan worden uitgevoerd en de belanghebbenden optimaal worden bijgestaan tijdens hun opleiding.

A.     Als contactpersoon beantwoord je alle vragen van interne of externe klanten. Je geeft de complexe vragen door aan gespecialiseerde personen of diensten om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken

 • Je beheert mee de briefwisseling.
 • Je waarborgt de contacten en relaties met de opleiders, cursisten en interne en externe gesprekspartners.
 • Je geeft opbouwende feedback en mogelijke werkpunten bij de prestaties van opleiders en studenten.

B.     Als vertegenwoordiger verzeker je op een professionele manier de contacten en relaties met interne en externe gesprekspartners om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeelden van taken

 • Je vertegenwoordigt Campus Vesta tijdens seminaries, vergaderingen, werkgroepen, enz.
 • Je vertolkt de mening van de hiërarchie in de werkgroepen waaraan je deelneemt.
 • Je onderhandelt met de gesprekspartners tijdens vergaderingen.
 • Je zet de samenwerking met externe partners uit (voornamelijk door middel van het in plaats stellen van protocollen).
 • Je coördineert mee het netwerk van externe docenten (vergezellen, omkadering, aanwerven van gastdocenten,...).

C.     Als praktijkmonitor selecteer je mee kandidaten, leid je ze op en beoordeel je ze op het kunnen uitvoeren van door hun eenheid toegewezen politieopdrachten.

Voorbeelden van taken

 • Samen met andere interne en externe experten in de politiediensten stel je een kwaliteitsvol opleidingsprogramma voor dat beantwoordt aan de noden van de politiediensten (behoefteanalyse, conceptualisering, opstellen van erkenningsdossiers...).
 • Je onderwijst bepaalde lessen.

D.     Als administratieve ondersteuning verricht je administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken

 • Je bekijkt de behoeften op het vlak van materieel, personeel en budget.​

E.      Als technisch deskundige, op basis van je expertise in je activiteitendomeinen,voer je analyses uit en formuleer je adviezen voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners. Zo stel je de leidinggevenden in staat om de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken

 • Je bent een contactpunt van expertise om geschikte antwoorden te kunnen bieden of efficiënt te kunnen doorverwijzen naar een dienst of competent persoon. Je onderhoudt contact met experts en stelt expertise ter beschikking (kennis nemen van nieuwe ontwikkelingen in het domein, deelnemen aan netwerken...).
 • Je evalueert het opleidingsproces op een volledige manier, analyseert het op een kritische manier op vlak van optimalisatie en je stelt indien nodig alternatieven voor.
 • Je leidt projecten die eigen zijn aan de activiteiten binnen het domein.

F.      Als omkaderend personeel beheer je de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van taken

 • Je evalueert de cursisten van de opleidingen in overleg met de pedagogische cel van ANPA.

Profiel

Kennis

 • Politionele organisatie - Niv.: GEBRUIKER
 • Steun bij operationele opdrachten - Niv.: GEVORDERD
 • Internationale politiesamenwerking - Niv.: BASIS
 • Criminele fenomenen - Niv.: GEVORDERD
 • Opdrachten van politie - Niv.: GEVORDERD
 • Politietechnieken - Niv.: GEBRUIKER

Praktische kennis

 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden integreer je diverse gegevens op een synthetische manier in een coherent geheel, breng je alternatieven naar voor en werk je deze synthese en alternatieven verder uit in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Problemen oplossen - Je pakt onverwachte situaties aan en beheerst ze door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van je ervaring en kennis. Je neemt initiatieven om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Ondersteunen - Je ondersteunt anderen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Gedrag

 • Klantgericht optreden - Je houdt rekening met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en levert hen een persoonlijke service, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Samenwerken - Je creëert en bevordert een groepsgeest door je eigen mening en ideeën te delen, door je te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Dialogeren - Je leert de kennis en achtergrond van de gesprekspartner kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem/haar bezighoudt, je in te leven in zijn/haar situatie en het nodige te doen om zijn/haar totale boodschap te begrijpen.
 • Zichzelf ontwikkelen - Je plant actief je eigen groei en beheert die in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en door jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Je zet je ten volle in voor het werk door steeds het beste van jezelf te geven en hoge kwaliteit na te streven.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Kandidaatstelling

Kandidaten dienen hun kandidatuur in via het onderstaande formulier. Het correct ingevulde formulier moet vergezeld zijn van een door de kandidaat opgestelde motivatiebrief, aangevuld met een gedetailleerde cv (overzicht relevante opleidingen, professionele ervaring, huidige functie, een bondige uiteenzetting van de nuttige bekwaamheden waarover hij/zij meent te beschikken, ... ).

De kandidaturen moeten uiterlijk op 1 maart 2024 onze diensten bereiken:

Algemene Directie van het Middelenbeheer en de Informatie (DGR)
Directie van het Personeel (DRP)
Dienst Loopbaanbeheer (DPP) / Geïntegreerde Politieopdrachten (DPPI) - Affectaties
Kroonlaan 145A
1050 BRUSSEL

e-mail: drp.career.affect@police.belgium.eu

Een eerste administratieve selectie zal gebeuren op basis van de ingediende documenten. Vervolgens worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een interview.

Startdatum en duur detachering

 • Startdatum: zo snel mogelijk
 • Duur: tot 5 november 2024, kan worden verlengd

Meer info

Wil je bijkomende inlichtingen over deze vacature? Stuur dan een mail naar Wendy Van den Branden, directeur politieopleidingen en Europese projecten via wendy.vandenbranden@campusvesta.be.