Hoofddocent deontologie en sociale vaardigheden

Campus Vesta apb zoekt een hoofddocent voor de vakgroep deontologie en sociale vaardigheden die de algemene coördinatie van de vakgroep op zich neemt. Deze vakgroep omvat vakken m.b.t. deontologie en sociale vaardigheden in de basis- en de voortgezette en functionele opleidingen, zoals bijvoorbeeld omgaan met agressie, stadswacht, belang van deontologische code, communicatie, talen.

Als hoofddocent ben je samen met een intern aangestelde medewerker van Campus Vesta verantwoordelijk voor de afstemming van de inhouden en het onderwijzend personeel binnen de vakgroep. Je bent inhoudelijk thuis in de materie van de vakgroep, volgt de vakgroep op en maakt de terugkoppeling naar het onderwijzend personeel (interne medewerkers van de school en externe docenten).

Toelatingsvoorwaarden

 • Jouw engagement is gekoppeld aan de regelgeving die wordt opgelegd door je vaste werkgever.
 • Je bent actief lid van het beroepenveld dat aansluit bij de opleiding en vakgroep. Je beschikt daarnaast over relevante inhoudelijke deskundigheid voor de vakgroep.
 • Je hebt relevante ervaring binnen het vakgebied.
 • Bij positieve selectie moet de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook aan Campus Vesta worden bezorgd.
 • De aanstelling als hoofddocent mag de normale beroepsactiviteit niet belemmeren.

Specifieke verwachtingen

 • Je geeft zelf geen les op Campus Vesta of je bent bereid de lesopdracht te minimaliseren.
 • Je neemt deel aan intern overleg om overlappingen tussen de vakgroepen te vermijden en de continuïteit binnen de opleiding te bewaken. Hierbij hanteer je een helikoptervisie en maak je, bij voorkeur, geen deel uit van het docententeam binnen de vakgroep.
 • Je organiseert en leidt geregeld (minimaal twee keer per jaar) vakgroepoverleg.
 • Je doet aan docentenbeheer binnen de vakgroep.
 • Je volgt de taken binnen de vakgroep op.
 • Je bent intrinsiek gemotiveerd.
 • Je bent bereid om samen te werken in teamverband.
 • Je vervult een brugfunctie tussen Campus Vesta, de docenten en het beroepenveld.
 • Je volgt de afspraken opgenomen in de reglementeringen van Campus Vesta.
 • Je bent loyaal aan Campus Vesta, zowel intern als extern.
 • Je hebt een achtergrond van pedagogiek en didactiek of je bent bereid om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.
 • Je hebt inzicht in het didactisch handelen en de agogische acties die plaatsvinden tijdens het lesgeven.
 • Je stelt je flexibel op, zowel inzake ideeën als qua werkuren.

Inhoud van het takenpakket

 • Je leidt de vakgroep overleg en draagt, als lid van het beroepenveld, bij tot de inhoudelijke kwaliteit van de opleidingen.
 • Je neemt deel aan regelmatig overleg met de directeur, hoofdcoördinator, interne medewerker, pedagoog en hoofddocenten en interne verantwoordelijken van de andere vakgroepen.
 • Je formuleert regelmatig concrete voorstellen naar het onderwijsbeleid van de school toe.
 • Je werkt samen met de interne medewerker en de pedagoog de inhoud en de toepassing van de opgestelde cluster– en lesfiches uit. Je formuleert in samenspraak met alle leden van de vakgroep de concrete lesdoelstellingen en de inhouden van de vakken.
 • Je werkt samen met de interne medewerker en de pedagoog aan het inhoudelijk proces van evaluatie voor de vakken binnen de vakgroep.
 • Je maakt samen met de interne medewerker, de directeur en de pedagoog deel uit van het selectieproces waarbij externe docenten toegewezen worden aan een bepaald vak.
 • Je bewaakt samen met de interne medewerker de kwaliteit van het cursusmateriaal door het op volledigheid en actualiteit na te kijken. Je bewaakt de regelmatige inhoudelijke opvolging en aanpassing van het materiaal door het gehele docentenkader.
 • Je ziet er samen met alle interne medewerkers van de school op toe dat de docenten maximaal participeren in de elektronische leeromgeving (ELO) en doet voorstellen om dit proces te verbeteren.

Praktische informatie

Gezien de hoeveelheid verwachtingen ten aanzien van een hoofddocent, het waarderen van geleverd werk en om te kunnen komen tot een concrete resultaatsverbintenis, werd ervoor gekozen om de hoofddocent een coördinatievergoeding uit te betalen van 722,32 euro bruto.

Verloop van de selectie

De datum in deze vacature is definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dag dan ook vrij te houden.

 • Na een positieve screening van het sollicitatiedossier word je uitgenodigd op een selectiegesprek bestaande uit twee luiken:
  • een presentatie (15 minuten) omtrent je inhoudelijke visie op de vakgroep en hoe je de concrete vertaling van de hoofddocentgebonden verwachtingen zou aanpakken binnen deze vakgroep
  • een competentiegericht interview (30 minuten) met betrekking tot voorgenoemde elementen.
 • Het selectiemoment zal plaatsvinden op donderdag 22 oktober 2020. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

 • Inschrijvingen kan je tot en met 6 oktober 2020 indienen bij Campus Vesta via het online inschrijvingsformulier.
 • Volgende documenten dien je online op te laden:
  • een motivatiebrief
  • curriculum vitae
  • eventuele revelante diploma’s, brevetten en attesten

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50