Hoofddocent fysieke inzetbaarheid

De afdeling politieopleidingen van Campus Vesta apb zoekt een hoofddocent voor de vakgroep fysieke inzetbaarheid. Als hoofddocent neem je de algemene coördinatie van de vakgroep op jou. Je bent samen met een intern aangestelde medewerker van Campus Vesta verantwoordelijk voor de afstemming van de inhouden en het onderwijzend personeel binnen de vakgroep. Je bent inhoudelijk thuis in de materie van de vakgroep, volgt de vakgroep op en maakt de terugkoppeling naar het onderwijzend personeel (interne medewerkers van de school en externe docenten).

Toelatingsvoorwaarden

 • Jouw engagement is gekoppeld aan de regelgeving die wordt opgelegd door je vaste werkgever.
 • Je bent actief lid van het beroepenveld dat aansluit bij de opleiding en vakgroep. Je beschikt daarnaast over relevante inhoudelijke deskundigheid voor de vakgroep.
 • Je hebt relevante ervaring binnen het vakgebied.
 • Bij selectie bezorg je de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef, ook aan Campus Vesta.
 • De aanstelling als hoofddocent mag de normale beroepsactiviteit niet belemmeren.

Specifieke verwachtingen

 • Je neemt deel aan intern overleg om overlappingen tussen de vakgroepen te vermijden en de continuïteit binnen de opleiding te bewaken. Hierbij hanteer je een helikoptervisie.
 • Je organiseert en leidt regelmatig (minimaal twee keer per jaar) het vakgroepoverleg.
 • Je bent bereid om in teamverband te werken.
 • Je vervult een brugfunctie tussen Campus Vesta, de docenten en het beroepenveld.
 • Je bent loyaal aan Campus Vesta, zowel intern als extern.
 • Je hebt inzicht in het didactisch handelen en de agogische acties die plaatsvinden tijdens het lesgeven.
 • Je stelt je flexibel op.

Takenpakket

 • Je leidt het vakgroepoverleg en draagt, als lid van het beroepenveld, bij tot de inhoudelijke kwaliteit van de opleidingen.
 • Je neemt deel aan overleg met de directeur, hoofdcoördinator, interne medewerker, pedagoog, hoofddocenten en interne verantwoordelijken van de andere vakgroepen.
 • Je formuleert concrete voorstellen naar het onderwijsbeleid van de school toe.
 • Je werkt samen met de interne medewerker en pedagoog de inhoud en de toepassing van de opgestelde cluster- en lesfiches uit. Je formuleert in samenspraak met alle leden van de vakgroep de concrete lesdoelstellingen en de inhouden van de vakken.
 • Je werkt samen met de interne medewerker en de pedagoog aan het inhoudelijk proces van evaluatie voor de vakken binnen de vakgroep.
 • Je maakt samen met de interne medewerker, de directeur en de pedagoog deel uit van het selectieproces waarbij externe docenten toegewezen worden aan een bepaald vak.
 • Je bewaakt samen met de interne medewerker de kwaliteit van het cursusmateriaal door het op volledigheid en actualiteit na te kijken. Je bewaakt de regelmatige inhoudelijke opvolging en aanpassing van het materiaal door het gehele docentenkader.
 • Je ziet er samen met alle interne medewerkers van de school op toe dat de docenten maximaal participeren in de elektronische leeromgeving (ELO).

Praktische informatie

Gezien de hoeveelheid verwachtingen ten aanzien van een hoofddocent, het waarderen van geleverd werk en om te kunnen komen tot een concrete resultaatsverbintenis, werd ervoor gekozen om de hoofddocent een coördinatievergoeding uit te betalen van 722,32 euro bruto.

Selectieverloop

De datum in deze vacature is definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Houd deze dag dan ook vrij!

Na een positieve screening van het sollicitatiedossier word je uitgenodigd op een selectiegesprek dat bestaat uit twee luiken:

 • presentatie (15 minuten) over je inhoudelijke visie op de vakgroep en je concrete vertaling van de hoofddocentgebonden verwachtingen binnen deze vakgroep
 • competentiegericht interview (30 minuten) over voorgenoemde elementen
Het selectiemoment vindt plaats op dinsdag 5 juli 2022. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

Inschrijven kan tot en met 26 juni 2022 via het online inschrijvingsformulier.

De volgende documenten moet je online opladen:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • relevante diploma's, brevetten en attesten

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50

 • Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Wendy Van den Branden, directeur afdeling politieopleidingen, wendy.vandenbranden@campusvesta.be.
 • Praktische vragen over de selectieprocedure kan je richten aan Els Sollie, administratief medewerker werving en selectie, jobs@campusvesta.be.