Disclaimer

Disclaimer

1. Algemeen

Deze website (www.campusvesta.be) wordt beheerd door Campus Vesta. Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Campus Vesta kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Gebruik van deze website

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Campus Vesta, haar diensten en activiteiten. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Om een specifiek advies te verkrijgen of specifieke informatie op maat te verkrijgen, kun je steeds contact opnemen met de bevoegde dienst van Campus Vesta die telefonisch kan bereikt worden op het nummer 03 205 19 50.
Alhoewel Campus Vesta zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Campus Vesta niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert Campus Vesta een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.
Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie beschikbaar op deze website kun je Campus Vesta contacteren op volgend e-mailadres: info@campusvesta.be

3. Aansprakelijkheid

Campus Vesta kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie.
Je dient, als bezoeker van de website, alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat je uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. Campus Vesta verstrekt dan ook geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de website.
Campus Vesta is op geen enkele manier aansprakelijk voor de elektronische communicatie die verloopt via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.

4. Intellectuele eigendom

Je hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elk ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm dan ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de site of van de informatie van Campus Vesta, is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van Campus Vesta.

5. Toepasselijk recht

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden.

Privacybeleid

1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Campus Vesta is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de website arboretumkalmthout.be van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Campus Vesta verzamelt geen persoonsgegevens tenzij die op vrijwillige basis worden verstrekt aan Campus Vesta. Wanneer je opteert voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven betreft dit het vrijwillig overmaken van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die Campus Vesta verzamelt via haar nieuwsbriefmodule, worden opgenomen in het adressenbestand van Campus Vesta (Oostmalsesteenweg 75, 2520 Ranst) met als doel de geabonneerde van de nieuwsbrief op de hoogte te houden van de activiteiten ingericht door Campus Vesta.

De persoonsgegevens die Campus Vesta verzamelt via inschrijfformulieren in het kader van activiteiten of van het aanschaffen van jaarkaarten worden opgenomen in het adressenbestand van Campus Vesta. Door het invullen van deze formulieren betreft dit het vrijwillig overnemen van persoonsgegevens.

Door het meedelen van deze persoonsgegevens ga je ermee akkoord dat Campus Vesta de persoonsgegevens voor het betreffende doel bewaart en verwerkt. Je persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt of doorgegeven aan derden. Campus Vesta draagt zorg voor je privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Campus Vesta is een Extern Verzelfstandigd Agentschap in Privaatrechtelijke vorm (EVAP) van de provincie Antwerpen. Ook het provinciebestuur van Antwerpen zal je gegevens niet doorgeven aan derden.

Je hebt het recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Dit verzoek zal bestaan uit een schriftelijke, gedateerde aanvraag en een recto-verso kopie van je identiteitskaart. Je kunt een aanvraag tot inzage, correctie of verzet met betrekking tot je persoonsgegevens richten aan:

Campus Vesta
T.a.v. Koen Millis
Oostmalsesteenweg 75
2520 Ranst

Wat betreft de nieuwsbrief kun je je gegevens ook steeds aanpassen via de link ‘voorkeuren aanpassen’, die je terugvindt in elke nieuwsbrief. Indien je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de ‘uitschrijven’-link die in elke nieuwsbrief staat.

2. Klikgedrag

Op de website van Campus Vesta worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest bekeken pagina’s, bijgehouden. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren en zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van de bezoekers. Ook kunnen dergelijke gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kan Campus Vesta haar dienstverlening verder optimaliseren.

3. Gebruik van Cookies

Campus Vesta maakt gebruik van de technologie die doorgaans aangeduid wordt met de term “cookies” om de website te beheren en ervoor te zorgen dat hij de juiste functies biedt.

 • Definitie van cookies
  HTTP cookies, ook bekend als “web cookies” of gewoon “cookies”, zijn stukjes tekst die door de website worden verzonden naar een webbrowser. Deze stukjes tekst worden vervolgens teruggezonden, telkens als deze browser een pagina op die server bekijkt. Deze cookies worden door de website arboretumkalmthout.be gebruikt voor het (anoniem) volgen van de bezoekers. 
 • Waarom gebruikt Campus Vesta cookies?
  Campus Vesta gebruikt cookies om het gebruik van de website te kunnen analyseren en zo de website te optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van permanente cookies.
 • Wanneer gebruikt Campus Vesta cookies?
  Alle pagina’s van Campus Vesta schrijven of lezen een cookie. 
 • Hoe kun je cookies weigeren?
  Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle of bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van je webbrowser). Als je cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor jou beschikbaar zijn.

4. Wijzigingen

Campus Vesta behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Door deze website te gebruiken, aanvaard je alle voorwaarden van het privacybeleid zoals bepaald op het moment van gebruik. Bij elke toegang tot de website van Campus Vesta, nadat het privacybeleid werd gewijzigd, word je geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden.