Bedrijfs­hulpverlener basisopleiding

Doelgroep

Je bedrijf of organisaties is betrokken bij het welzijn van haar werknemers en volgt de wettelijke opleidingsverplichtingen. Ook elke werknemer waakt tijdens de uitvoering van zijn professionele activiteiten mee over veiligheid en preventie. Zodra er iets misloopt, is de bedrijfshulpverlener het eerste aanspreekpunt om de flow van de te volgen acties te coördineren.

Deelnemingsvoorwaarden

Je moet geen voorkennis hebben.

Leerdoelstellingen

De wetgever verplicht werkgevers om een zo veilig mogelijke werkplek te creëren. In het kader van de Codex welzijn op het werk zijn er heel wat wettelijke voorschriften waaraan organisaties, scholen en bedrijven moeten voldoen, afhankelijk van de risico’s verbonden aan de activiteiten die ze uitvoeren. Zodra er zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen, moet er een bedrijfshulpverlener beschikbaar zijn die in geval van een ongeval of ziekte eerste hulpverlening kan verlenen aan collega’s en/of derden.

Je leert tijdens deze opleiding de noodzakelijke handelingen om de gevolgen van een ongeval of een ziektetoestand te beperken.

Programma

Het programma omvat mimimaal 18 lesuren en is opgedeeld in:

 • anatomie van het menselijk lichaam
 • evacuatietechnieken 
 • algemene slachtofferbenadering
 • opvang van een trauma slachtoffer
 • opvang van een zieke persoon
 • besmettelijke ziekten
 • reanimatietechnieken volgens de meest recente Europese CPR-richtlijnen, dus ook met 
  AED

De inhoud van de opleiding is bespreekbaar en aanpasbaar aan jouw wensen. De opleiding kan worden afgestemd op de risico’s die eigen zijn aan jouw bedrijf of sector.

Praktisch

o Kostprijs 220 euro
o 18 uur over 3 dagen van 6 uur, laatste namiddag examen waarna attest
o Opleidingsuren telkens van 9 tot 16 uur
o Handboek inbegrepen in kostprijs

o Data:

    Basisopleiding 3 dagen
      - 19, 20 en 21 maart 2019 van 9 tot 16 uur
      - 3, 4 en 5 juni 2019 van 9 tot 16 uur

Andere data in gedachten of wil je de opleiding bij jou op het werk volgen? Geef ons een seintje.  

Meer info?

Mathijs Aerts

Functie
Hoofdcoördinator medische opleidingen & rampenmanagement
Telefoon
03 540 02 61

Beveiliging interventies openbare weg (basis)

Doelgroep

 • Je bent lid van een openbare hulpdienst.
 • Je hebt schriftelijke goedkeuring van de overheid.
 • Je beschikt over het brevet van brandweerman.

Leerdoelstellingen

Na de opleiding ken je de uitrukprocedure voor het beveiligingsvoertuig en de diverse types van wegen en hun mogelijke gevaren. Je kent de beschikbare uitrusting van het beveiligingsvoertuig en je kunt deze ook gebruiken. Bovendien heb je de procedure voor het afbakenen van de interventiezone onder de knie. Je kunt de gedragsregels bij interventies op de openbare weg adequaat toepassen. Je bent in staat de veiligheid van de interventiezone en het personeel te waarborgen door de wettige verkeersbevelen te geven in afwachting van de komst van de politie. Je kan efficiënt communiceren met andere disciplines op het terrein.

Programma

4 uur theorie en 3 uur praktijk

 • belang van beveiliging
 • te gebruiken materiaal
 • afbakening
 • verkeersregeling
 • opstelling van de voertuigen
 • standaardprocedures op secundaire wegen
 • standaardprocedures op snelwegen

Er volgt een schriftelijk examen. Het praktisch examen gebeurt door middel van een permanente evaluatie.

Maximum aantal deelnemers

maximum 24 voor theorie, maximum 12 voor praktijk

Datum

op aanvraag

Meer info?

Beveiliging interventies openbare weg (bevelvoering)

Doelgroep

 • Je bent lid van een openbare hulpdienst.
 • Je hebt de schriftelijke goedkeuring van de overheid.
 • Je hebt minimaal de graad van korporaal met het brevet sergeant.

Leerdoelstellingen

Je vergaart kennis over het wettelijke kader van de beveiliging van interventies op de openbare weg, de inzetbaarheid en de uitrukprocedure voor het beveiligingsvoertuig, de diverse types van wegen en hun mogelijke gevaren, het belang van signalisatiekleding, de beschikbare uitrusting van het beveiligingsvoertuig en het toepassingsveld ervan. Je kent de verschillende signalisatiemiddelen en je kunt het gebruik ervan bevelen. Je kunt de procedure voor het afbakenen van de interventiezone toepassen en toezicht uitvoeren. Je kent de gedragsregels bij interventies op de openbare weg en je kunt deze regels doen naleven. Je hebt een goed inzicht in uiteenlopende verkeerssituaties. Bovendien kun je ook adequaat communiceren met andere disciplines op het terrein.

Programma

4 uur theorie en 3 uur praktijk

 • samenvatting van de opleiding op het niveau brandweerman
 • afbakening
 • wetgeving
 • opstelling van commandovoertuigen en rol van de bevelvoerder
 • multidisciplinair overleg in functie van de beveiliging
 • variatie op de standaardprocedures

Er volgt een schriftelijk examen. Het praktisch examen gebeurt in de vorm van een permanente evaluatie.

Datum

op aanvraag

Maximum aantal deelnemers

theorie: 24
praktijk: 12

Meer info?

Bezoldigd zakenvervoer

Doelgroep

Je bent lid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie.

Bijkomende afspraken

Voor het behalen van je brevet moet je minstens 80% van de opleiding bijwonen. Je meldt je aan in uniform, conform de modaliteiten van de omzendbrief GPI 065, om 08.15 uur stipt.

Inschrijven kan uitsluitend door de bevoegde HRM-dienst via het vaste inschrijvingssjabloon. De kostprijs van de opleiding is inbegrepen in de vaste bijdrage van de zone.

Programma

De opleiding duurt 20 lesuren (12 uur theorie en 8 uur praktijk).


Deel I: theorie

 • classificatie zakenvervoer
 • toegang tot het beroep en de markt voor de ondernemingen gevestigd in België 
 • in de EER en buiten de EER
 • gebruik van de vrachtbrief
 • toepassing onmiddellijke inning
 • opstellen proces-verbaal

Deel II: praktijk

Voor het praktijkgedeelte wordt de klas in 3 groepen gesplitst waarbij elke groep één van de 3 praktijkdagen zal volgen. Campus Vesta bepaalt de indeling.

Aantal deelnemers

maximum 18

Meer info?

Bijscholing SAH voor onderofficieren (binnenbrandbestrijding, technische hulpverlening, gevaarlijke stoffen)

Doelgroep

 • Je bent lid van een openbare hulpdienst.
 • Je hebt de schriftelijke goedkeuring van de overheid.
 • Je hebt minimaal de graad van sergeant of korporaal met het brevet van sergeant.

Leerdoelstellingen

Je leert de verschillende soorten blustactiek bij binnenbranden kennen, overloopt de verschillende soorten brandfenomenen en leert een brand lezen door toepassing van G-RSTV. Je kunt de gevaren van een brand inschatten. Je zal na de opleiding leiding kunnen geven aan een ploeg bij binnenbrandbestrijding en haar eveneens doelgericht kunnen aansturen.

Programma

Theorie

 • inleiding
 • realistisch brandverloop
 • G-RSTV
 • straalpijptechnieken
 • tactische ventilatie
 • patiënten redden en inzetprocedures
 • bevelvoering en inzetstrategieën

Praktijk

 • vernieuwde kijk op aflegsysteem (O-bundel)
 • directe en indirecte blussing
 • gecombineerde straalpijptechnieken
 • 3D rookgaskoeling
 • straalpijptechnieken grote en brede ruimten
 • blustechnieken FO
 • vorderingstechnieken
 • voertuigen in complexe situaties

Er volgt een schriftelijk examen. Het praktisch examen is een permanente evaluatie. Wie slaagt, krijgt een attest.

Maximum aantal deelnemers

theorie: 24
praktijk: 12

Inschrijvingsformulier

Meer info?

Bijzondere veldwachter - basisopleiding

Doelgroep

Je bent aangesteld als bijzondere veldwachter en je mag aan de opleiding beginnen.

Leerdoelstellingen

Als bijzondere veldwachter ben je een officier van gerechtelijke politie met beperkte politiebevoegdheid. Je moet erop toezien dat iedereen de geldende wetten eerbiedigt en je spoort misdrijven op binnen de grenzen van het gebied waarvoor je beëdigd bent.

Programma

De basisopleiding duurt 80 uur.

De leert de bevoegdheden van de bijzondere veldwachter om ze zo goed mogelijk toe te passen in de praktijk. Je verdiept je in opsporing- en vaststellingsbevoegdheid, wanneer je bijstand vraagt aan de politie, hoe je een proces-verbaal opstelt, de inbeslagneming en het bewaren van voorwerpen en het recht om weggenomen voorwerpen te volgen, enz. Communicatievaardigheden komen ook aan bod.

Je kunt als OGP (officier gerechtelijke politie) een persoon vatten die op heterdaad wordt betrapt. Daarnaast heb je ook bepaalde bevoegdheden op het vlak van fauna en milieubeheer. Op elk moment kun je je houden aan de gewenste politionele deontologie en identificeer je gedragingen die een disciplinair of strafrechtelijk gevolg kunnen hebben. Vandaar heb je na de opleiding ook kennis van de statutaire en administratieve regels binnen jouw vakdomein.

Meer info?

Bijzondere veldwachter – verkorte opleiding

Doelgroep

Je bent als bijzondere veldwachter aan de slag en moet je competenties behouden door je geregeld bij te scholen. Je hebt een geldige legitimatiekaart.

Leerdoelstellingen

Als bijzondere veldwachter ben je een officier van gerechtelijke politie met beperkte politiebevoegdheid. Je moet erop toezien dat iedereen de geldende wetten eerbiedigt en je spoort misdrijven op binnen de grenzen van het gebied waarvoor je beëdigd bent. Om de vijf jaar volg je deze opleiding, zodat je op de hoogte bent van alle evoluties op het vlak van wetgeving, milieubeheer, enz.

Programma

De verkorte opleiding duurt 16 uur.

Je frist je kennis op over je bevoegdheden, opsporing- en vaststellingsbevoegdheid, samenwerking met de politie, het opstellen van een proces-verbaal, de inbeslagneming en het bewaren van voorwerpen en het recht om weggenomen voorwerpen te volgen, communicatievaardigheden, enz. Het herkennen en beheersen van een crisissituatie komen ook aan bod.

Aangezien je ook bepaalde bevoegdheden hebt op het vlak van fauna en milieubeheer, ga je ook voor deze materie stilstaan bij de laatste tendensen. Daarnaast krijg je een update van de laatste wetswijzigingen.

Meer info?

Blussen met gerecycleerd water

Campus Vesta bespaart 18 miljoen liter drinkwater per jaar 

Campus Vesta bespaart 18 miljoen liter drinkwater per jaar

Voor Jan De Haes, de gedeputeerde achter Campus Vesta, is het een evidentie dat overheidsinstellingen net zoals bedrijven hun afvalwater zelf recycleren. Volgens hem komt de nieuwe waterzuivering geen dag te vroeg. “We bouwden een uniek gesloten circuit dat het gebruikte bluswater van alle brandtrainingen recycleert. De bezinkbekkens sturen het water naar de waterzuiveringsinstallatie die het water tot oppervlaktewaterkwaliteit zuivert. Het water van brandtrainingen komt in een groot ondergronds bekken van maar liefst 460.000 liter terecht. Van hieruit vertrekt een hydrantennetwerk met blusslangen. Campus Vesta sluit hier ook al haar huishoudelijk afvalwater op aan. Het propere water wordt bijgevuld door regenwater afkomstig van de daken van twee voormalige militaire loodsen.”

Provincie Antwerpen investeert 3,4 miljoen euro in ecologische brandweerschool

Vroeger deed Campus Vesta blustrainingen met drinkwater. De zuiveringssystemen konden het water niet voldoende zuiveren. De Haes: “Bluswater moet aan zeer strenge hygiënische normen voldoen. Het werd wel gerecycleerd en in een gesloten kringloop als koelwater voor de oefenplaat gebruikt. Het huishoudelijk afvalwater van Campus Vesta werd gezuiverd in een ecologisch rietveld en eindigde in een sterfgracht. Aangezien we op Campus Vesta in 2019 nog een oefenplaat voor zware industriële brandbestrijding bouwen, moesten we kunnen inspelen op de groeiende activiteit. Bij deze schaalvergroting hoorde ook Campus Vesta van een innovatieve waterzuivering voorzien.”

Na het olifantenzwembad heeft nu ook de brandweerschool een waterzuivering

Ingenieur en bedenker van de waterzuivering Vinzens Mausen van Hydrio is niet aan zijn proefstuk toe. Hij werkte al een soortgelijke waterzuivering uit voor de faculteit dierengeneeskunde van de universiteit van Gent, voor cosmeticabedrijf Mylène, de gevangenis van Merksplas en het olifantenzwembad van Planckendael. “De nieuwe waterzuivering van Campus Vesta werkt op basis van een moving bed biofilm reactor (MBBR). Op vast dragermateriaal worden micro-organismen gekweekt die een film vormen. Aan het oppervlak van het dragermateriaal groeien bacteriën die het afvalwater afbreken en zuiveren. Speciaal voor de nieuwe waterzuivering werkte brandblusleverancier Saval bluspoeders uit op maat die sneller worden gezuiverd dan de standaard samengestelde blusproducten,” vertelt Mausen. Een leuk weetje: deze bacteriën verwerken naast bluswater ook al het sanitaire afvalwater van Campus Vesta.

Bouw 2e oefenplaat voor industriële brandbestrijding

Dankzij dit nieuwe duurzame waterzuiveringssysteem wordt de bouw van een tweede oefenplaat voor zware industriële brandbestrijding mogelijk. Gedeputeerde Jan De Haes bracht de noden van de sector in kaart. “Op de nieuwe oefenplaat komt een industriële site met meerdere etages: noodzakelijke oefenobjecten om meer specialisten op te leiden. Zo initieert de provincie Antwerpen kennisdeling tussen brandweerprofessionals en het petrochemische bedrijfsleven.”

BO1 (brandweerman)

Of je nu vrijwilliger wordt of als beroeps aan de slag gaat: de basisopleiding BO1 (brandweerman) is voor iedereen van hetzelfde niveau.

Hoe word je BO1 (brandweerman)?

Je kunt brandweerman worden van zodra je wordt aangenomen door een brandweerkorps (of bedrijf met een bedrijfsbrandweerwacht). Je kunt dus niet zelf aan een opleiding tot brandweerman beginnen en dan pas solliciteren in de sector.

Om bij de brandweer te solliciteren, moet je eerst het federaal geschiktheidsattest op zak hebben. De proeven om dit brevet te halen kun je bij Campus Vesta of bij elke andere brandweerschool in het land afleggen. De data van de proeven variëren afhankelijk van de rekruteringsnoden van de brandweerzones binnen onze provincie. Wijzelf hebben niet in de hand wanneer er nieuwe data zijn om je in te schrijven.

Vacatures voor vrijwiligers en beroeps worden gepubliceerd op websites en sociale media van brandweerzones, brandweerposten, gemeentebesturen, eventueel via jobsites,... Soms zoeken ze ook brandweermannen die na hun opleiding als ambulancier willen gaan rijden of zich in iets anders willen specialiseren. Meestal roepen brandweerzones op dat ze gaan rekruteren en delen ze je mee op welke dagen je op Campus Vesta kunt deelnemen aan de proeven om het federaal geschiktheidsattest te behalen.

Waar en wanneer vinden de brandweerproeven plaats?
Check www.ikwordbrandweer.be. Op deze overzichtelijke website vind je de data van de toegangsproeven en kun je je ineens inschrijven om deel te nemen.

Leerdoelstellingen

Het is een pittige opleiding. Je leert de werking en organisatie van de brandweer kennen. Je leert omgaan met verschillende branden en het brandweermaterieel. Je krijgt inzicht in de verschillende soorten beschermingsmiddelen die de brandweer gebruikt. Je leert valbeveiligingsmaterieel gebruiken.

De gevarieerde oefeningen met het ademluchttoestel zorgen ervoor dat je vertrouwd raakt met het bewegen, zich oriënteren en communiceren met het ademluchttoestel aan. Tijdens de geïntegreerde praktijkoefeningen kun je de opgedane kennis in de praktijk omzetten.

Cursus BO1 duurt 264 uur en bevat 11 modules

1. Administratieve cultuur
2. Individuele bescherming
3. Brandbestrijding deel I
4. Hulpverlening deel I
5. Fysieke paraatheid
6. Geïntegreerde praktijkoefeningen deel I
7. Brandbestrijding deel II
8. Hulpverlening deel II
9. Gevaarlijke stoffen
10. Levensreddende handelingen
11. Geïntegreerde praktijkoefeningen deel II

Startdata in 2019

 • 19 januari
 • 30 maart
 • 7 september
 • 1 oktober
 • 26 oktober

Startdata in 2020

 • 7 januari
 • 14 maart

Meer info?

BO2 (korporaal)

Programma

De cursus BO2 omvat 30 uur en de volgende modules:
1. Bevelvoering
2. Arbeidsveiligheid
3. Coaching: werken met mensen

Startdatum

27 mei 2019

Meer info?

Bochtenstage Ardennen

Erkenningsnummer 4562

Doelgroep

Je bent lid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie en maakt gebruik van een dienstmotorfiets. Je bent in het bezit van rijbewijs categorie A of een rijbewijs dat geldig is verklaard voor het besturen van een motorfiets.

Je bezit bovendien het brevet: motorrijder, rijden in een stedelijke omgeving (176 lesuren). Je beschikt over beschermende motorkledij: laarzen, broek, vest, handschoenen en een helm. Je hebt ook een dienstmotorfiets.

Bijkomende afspraken

Je meldt je aan op Campus Vesta te Ranst om 8:15 uur stipt. Je kunt je enkel inschrijven via de bevoegde HRM-dienst en enkel met het vaste inschrijvingssjabloon.

Leerdoelstellingen

Je staat stil bij de risico’s en gevaren die tijdens het politioneel motorrijden aan de orde zijn. Tijdens deze opleiding zal je je vaardigheden perfectioneren. Je gaat bijvoorbeeld de ideale versus de veilige rijlijnen oefenen door middel van doorgedreven ritten op de openbare weg. Je wisselt af met gymkhana.

Tijdens deze tweedaagse opleiding met overnachting in de kazerne van Marche-en-Famenne kun je rekenen op intensieve begeleiding en krijg je altijd onmiddellijke feedback.

Programma

De opleiding duurt 16 uur en duurt twee volledige dagen.

Opleidingsmoment

jaarlijks in de zomerperiode

Aantal deelnemers

maximum 16 

Meer info?

Brandwacht ammoniumnitraatverlading

Leerdoelstellingen

Als kandidaat-brandwacht oefen je onder gecontroleerde omstandigheden in het gebruik van adembescherming, de manipulatie van brandslangen (hose-handling) en de procedures bij ammoniumnitraatverlading.

Doelgroep

Voor bedrijven en instellingen

Beginsituatie

 • Op de dag van aanvang van de cursus ben je minstens 18 jaar oud.
 • Je beschikt over een verklaring van medische geschiktheid.

We gaan ervan uit dat de deelnemers weinig of geen kennis bezitten over het dragen van autonome ademluchtbescherming, de manipulatie van brandslangen (hose-handling) en de procedures bij de ammoniumnitraatverlading.

Programma

Theorie

 • inleidende begrippen over ammoniumnitraat
 • procedure ammoniumnitraatverlading BASF
 • gebruik van autonome adembescherming
  • regelen van ademhaling bij gebruik van adembescherming
  • algemene gedragsregels bij werken met adembescherming

Praktijk

 • klaarmaken ademluchttoestel
 • opzet- en afzetprocedure ademluchttoestel
 • algemene voortbewegingtechnieken
 • lopen met een ademluchttoestel
 • correct gebruik standpijp
 • hose-handling
  • uitrollen van slangen, klaverblad
  • blussen en koelen
  • hanteren van straalpijp bij drukken > 8 bar
  • defensieve en offensieve vorderingstechnieken
 • praktische straalpijpoefeningen onder bescherming van ademlucht
  • koelen van een aangestraalde (liggende) tank
  • benadering van een flensbrand

 

Datum                         

Doorlopend, 1 dag (= 2 dagdelen) van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur (data af te spreken)

Meer info?

Volgende van de detaillijst