FiST-antenne (basis)

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent lid van het personeel van een openbare hulpdienst.
 • De overheid waaronder je ressorteert, geeft je de schriftelijke toelating om je in te schrijven voor de opleiding.
 • Je beschikt over het brevet brandweerman bedoeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten.
 • Je hebt minstens 5 jaar dienst als brandweerman en/of ambulancier.

Inhoud

Deze opleiding geeft je een basiskennis met betrekking tot onmiddellijke, acute en uitgestelde opvang na traumatogene, depressogene of exhaustogene interventies bij brandweer-, ambulance- of reddingsoperaties.

Tijdsduur

12 uur: 6 uur theorie en 6 uur praktijk

Data

Startdata FiST-antenneopleiding

 • Weekendcursus: 9 november 2019
 • Weekcursus: 18 november 2019

Recyclage FiST

 • 20 maart 2019 (19-22 uur): veerkracht
 • 30 maart 2019 (9-12 uur): opvang familieleden op plaats van interventie, Facebook, sociale media algemeen

Eindtermen

 • Je kunt de verschillende soorten slachtoffers die betrokken zijn bij een bepaalde ingrijpende interventie opdelen in primaire, secundaire en tertiaire slachtoffers in functie van de ondergane (potentieel traumatiserende) impact.
 • Je kunt de verschillende tijdstippen van interventie benoemen en deze verschillende vormen van opvang inhoudelijk duiden.
 • Je kunt de aangeleerde technieken voor psychologische defusing en debriefing toelichten en de opportuniteit ervan naar een bepaalde categorie slachtoffers wikken en wegen.
 • Je kunt de verschillende opvangvormen noemen en uitleggen.
 • Je kunt de verschillen benoemen tussen depressogene, traumatogene en exhaustogene interventies en uitleggen welke opvang dan het best gepast is.
 • Je herkent chronologisch de verschillende stadia van een levensbedreigende situatie en legt het verband met bijzondere fenomenen (afsplitsing van de werkelijkheid, tunnelervaring, werken op automatische piloot, black out, enz.) die zich kunnen voordoen tijdens en kort na een traumatogene interventie.
 • Je kunt een postinterventiegesprek voeren aan de hand van vier à vijf basisvragen.
 • Je herkent de interventies waarvoor ze een beroep moeten doen op FiST voor bijkomende postinterventiesteun en je kunt de verschillende stappen benoemen in de contactname met FiST en/of de planning van een steuninterventie.

Evaluatie

Schriftelijk examen + praktijkexamen onder de vorm van permanente evaluatie

Eindresultaat

Iedere geslaagde cursist krijgt een attest van Campus Vesta.

Maximum aantal deelnemers

Maximum aantal deelnemers: 16

Minimum aantal instructeurs: 2

Inschrijvingsformulier

Meer info