FiST-antenne (basis)

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent lid van het personeel van een openbare hulpdienst.
 • De overheid waaronder je ressorteert, geeft je de schriftelijke toelating om je in te schrijven voor de opleiding.
 • Je beschikt over het brevet brandweerman bedoeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten.
 • Je hebt minstens 5 jaar dienst als brandweerman en/of ambulancier.

Inhoud

Deze opleiding geeft je een basiskennis met betrekking tot onmiddellijke, acute en uitgestelde opvang na traumatogene, depressogene of exhaustogene interventies bij brandweer-, ambulance- of reddingsoperaties.

Tijdsduur

16 uur: 8 uur theorie en 8 uur praktijk

Data

Voorjaar

Sessie 2022-01: woensdag 11 mei van 8 tot 17 uur en woensdag 18 mei van 8 tot 17 uur

Sessie 2022-02: zaterdag 14 mei van 8 tot 17 uur en zaterdag 21 mei van 8 tot 17 uur

Uiterste inschrijvingsdatum opleidingen voorjaar: 11 april

Najaar

Sessie 2022-03: woensdag 14 september van 8 tot 17 uur en woensdag 21 september van 8 tot 17 uur

Sessie 2022-04: zaterdag 17 september van 8 tot 17 uur en zaterdag 24 september van 8 tot 17 uur

Opgelet: er kan niet gewisseld worden van lesdagen; de twee lesdagen moeten in éénzelfde sessie gevolgd worden.

Uiterste inschrijvingsdatum opleidingen najaar: 27 juni

Eindtermen

 • Je kunt de verschillende soorten slachtoffers die betrokken zijn bij een bepaalde ingrijpende interventie opdelen in primaire, secundaire en tertiaire slachtoffers in functie van de ondergane (potentieel traumatiserende) impact.
 • Je kunt de verschillende tijdstippen van interventie benoemen en deze verschillende vormen van opvang inhoudelijk duiden.
 • Je kunt de aangeleerde technieken voor psychologische defusing en debriefing toelichten en de opportuniteit ervan naar een bepaalde categorie slachtoffers wikken en wegen.
 • Je kunt de verschillende opvangvormen noemen en uitleggen.
 • Je kunt de verschillen benoemen tussen depressogene, traumatogene en exhaustogene interventies en uitleggen welke opvang dan het best gepast is.
 • Je herkent chronologisch de verschillende stadia van een levensbedreigende situatie en legt het verband met bijzondere fenomenen (afsplitsing van de werkelijkheid, tunnelervaring, werken op automatische piloot, black out, enz.) die zich kunnen voordoen tijdens en kort na een traumatogene interventie.
 • Je kunt een postinterventiegesprek voeren aan de hand van vier à vijf basisvragen.
 • Je herkent de interventies waarvoor ze een beroep moeten doen op FiST voor bijkomende postinterventiesteun en je kunt de verschillende stappen benoemen in de contactname met FiST en/of de planning van een steuninterventie.

Evaluatie

Schriftelijk examen + praktijkexamen onder de vorm van permanente evaluatie

Eindresultaat

Iedere geslaagde cursist krijgt een attest van Campus Vesta.

Maximum aantal deelnemers

Maximum aantal deelnemers: 16

Minimum aantal instructeurs: 2

Inschrijvingsformulier

Meer info