Postgraduaat adviseur gevaarlijke stoffen

Het postgraduaat adviseur in gevaarlijke stoffen start om de twee jaar en heeft een looptijd van 1,5 jaar. De volgende reeks start in januari 2024 en loopt dus over twee academiejaren (academiejaar 2023-2024 en academiejaar 2024-2025). 

Wat?

Dit postgraduaat heeft als doel om adviseurs op te leiden die op een snelle en gestructureerde wijze advies kunnen verlenen aan brandweeroversten, beleidsverantwoordelijken of bedrijfsmanagement bij incidenten met gevaarlijke stoffen en grote branden. De adviezen van deze specialist moeten de gevolgen van een ongeval met chemische producten beperken en de gepaste acties op het terrein bewerkstelligen zodat de impact voor mens en milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

De inhoud van de opleiding wordt bepaald door drie partijen:

 • De Universiteit Antwerpen reikt een wetenschappelijk onderbouwde basisvorming aan.
 • Campus Vesta zorgt voor praktisch georiënteerde onderdelen d.m.v. praktijkvoorbeelden en casussen.
 • De chemische bedrijven leveren bijzondere expertise.

Voor wie?

Het postgraduaat is bedoeld voor medewerkers van de brandweer, civiele bescherming of bedrijven die moeten adviseren bij incidenten met gevaarlijke stoffen. De opleiding richt zich op deelnemers met een basiskennis van chemie, incidentbestrijding en noodplanning.

Kandidaten die beschikken over een academische graad van bachelor en/of master uit onderstaande studiegebieden, worden rechtstreeks toegelaten:

 • Wetenschappen waarin basis (bio)chemie aan bod komt
 • Ingenieurswetenschappen
 • Bio-ingenieurswetenschappen
 • Industriële ingenieurswetenschappen
 • Geneeskunde
 • Diergeneeskunde
 • Farmaceutische wetenschappen
 • Biomedische wetenschappen
 • Gezondheidswetenschappen

Kandidaten die niet over een diploma uit deze studiegebieden beschikken, maar wel kunnen aantonen dat ze over het vereiste kennisniveau in de chemie beschikken, moeten slagen voor een ingangstest chemie én uit een intakegesprek moet voldoende (beroeps)ervaring blijken.

In de postgraduaatopleiding leer je:

 • De wetenschappelijke basisprincipes om het gevaar te kunnen inschatten van actieve chemische stoffen, radioactieve stoffen en biologische agentia.
 • Een veilige en adequate operationele inzet vorm te geven bij diverse soorten incidenten (spectrum van CBRNE, zowel tijdens transport als opslag).
 • Adviesvaardigheden en communicatietechnieken van nut in crisissituaties.

De cursusinhoud telt vijf opleidingsonderdelen:

 • Chemische, explosieve en radioactieve agentia
 • Toxische en biologische agentia
 • Incidentbeoordeling en repressie
 • Leren uit incidenten
 • Interventieadvies bij ongevallen met gevaarlijke stoffen

De opleiding telt 306 contacturen en 34 studiepunten.

Lessen

In januari 2024 starten we met een nieuwe postgraduaatopleiding voor Adviseur Gevaarlijke Stoffen. De lessen worden in regel op vrijdag georganiseerd, tenzij docenten of bezoeklocaties dit anders bepalen. De lessen lopen van januari 2024 tot juni 2025 en vinden plaats op de Universiteit Antwerpen, Campus Vesta en relevante praktijklocaties.

Ingangstest en motivatiegesprek

Alle potentiële deelnemers moeten verplicht een ingangstest en motivatiegesprek afleggen. De ingangstest betreft een toetsing van de algemene chemiekennis op niveau bachelor. Tijdens het motivatiegesprek wordt gepeild naar de motivatie en affiniteit met chemie, gevaarlijke stoffen, incidentbestrijding en brandweerzorg.

De intakegesprekken en chemietest vinden plaats op Campus Vesta op een datum die in overleg met de kandidaten wordt bepaald. Om deel te kunnen nemen, moet je je inschrijven. Dit kan door uiterlijk op 10 november de volgende documenten te mailen naar ags@campusvesta.be:

 • een beknopt cv met duidelijke vermelding van je wetenschappelijke vorming (geslaagd/niet geslaagd; toegekende graad) en je huidige/vorige functies binnen de hulpdiensten en/of industrie (in pdf)
 • je hoogst behaalde academisch diploma (in pdf)
 • indien je niet beschikt over een elektronische identiteitskaart of indien je een andere foto wil gebruiken voor je inschrijving:een pasfoto (jpg)
 • inschrijvingsformulier: bestelbonnummer en goedkeuringen worden best vooraf reeds besproken, maar moeten voor deelname aan de intake nog niet ingevuld zijn. Ten laatste bij de definitieve inschrijving moet je ons een verder aangevuld document bezorgen.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt 8.500 euro. Voor medewerkers van brandweer en Civiele Bescherming subsidieert het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) de opleiding zodat de kost voor de werkgever beperkt wordt tot 2.250 euro. Voor kandidaten die werkzaam zijn binnen de Seveso industrie, kan een tussenkomst verkregen worden uit het Seveso-fonds, onder voorbehoud van goedkeuring van de bevoegde Federale Overheidsdiensten.

Heb je nog vragen? Wens je nog meer informatie? Dan kan je ons contacteren via ags@campusvesta.be.

Contactpersonen:

Vera Meynen

Functie
Prof. Dr. bij Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, departement chemie
Telefoon
+32 3 265 23 68
Mobiel
+32 478 74 09 70

Filip Lemière

Functie
prof. dr. Biomolecular and Analytical Mass Spectrometry, Centre for Proteomics (CFP)
Telefoon
+32 3 265 34 06