Postgraduaat adviseur gevaarlijke stoffen

De postgraduaatsopleiding ‘Adviseur Gevaarlijke Stoffen’ (Universiteit Antwerpen/Campus Vesta) heeft als doel om adviseurs op te leiden die op een snelle en gestructureerde wijze advies kunnen verlenen aan brandweeroversten, beleidsverantwoordelijken of bedrijfsmanagement bij incidenten met gevaarlijke stoffen en grote branden. De adviezen van deze specialist moeten de gevolgen van een ongeval met chemische producten beperken en de gepaste acties op het terrein inhouden zodat een ramp, die een impact kan hebben op mens en milieu, kan vermeden worden.

De inhoud van de opleiding wordt aangebracht door drie partijen:

 • Universiteit Antwerpen reikt een wetenschappelijk onderbouwde basisvorming aan.
 • Campus Vesta zorgt voor praktisch georiënteerde onderdelen d.m.v. praktijkvoorbeelden en casussen.
 • Chemische bedrijven leveren bijzondere expertise.

 

Leerdoelstellingen

Deze opleiding heeft pedagogische doelstellingen die betrekking hebben op:

 • het bieden van een wetenschappelijke basis die toelaat om het gevaar in te schatten van actieve chemische stoffen, radioactieve stoffen en biologische agentia in uiteenlopende situaties
 • het aanleren van een veilige benadering van diverse soorten incidenten met hoger vermelde agentia bij zowel transport als opslag, waarbij de relevante aspecten van de van toepassing zijnde reglementering bekend zijn
 • het verwerven van adviesvaardigheden en communicatietechnieken van nut in crisissituaties.

Hoewel de primaire opdracht van de AGS erin bestaat efficiënt op te treden bij incidenten, wordt hij/zij een belangrijk aanspreekpunt voor adviesverlening aan wie behoefte heeft aan informatie betreffende het veilig stockeren, behandelen, transporteren, … van gevaarlijke producten.

Cursusinhoud

De totale opleiding behelst 306 contacturen en 34 studiepunten

Het postgraduaat bestaat uit 5 opleidingsonderdelen.

1. Opleidingsonderdeel ‘Chemische, explosieve en radioactieve agentia’ (82 contacturen; 8 studiepunten)

 • Keuze uit één inlooptraject
  • Traject ‘chemie’ (spijkert chemische kennis in sneltempo bij)
  • Traject ‘incidentbestrijding’ (brengt niet-brandweerpersoneel in contact met de organisatie van de openbare brandweer, grootschalige incidenten en noodplanning)
 • Partim chemie
 • Partim explosieven
 • Partim radioactiviteit

2. Opleidingsonderdeel ‘Toxische en biologische agentia’ (36 contacturen; 4 studiepunten)

 • Partim toxische stoffen
 • Partim biologische agentia

3. Opleidingsonderdeel ‘Incidentbeoordeling en repressie’ (98 contacturen; 10 studiepunten)

 • Partim productie, opslag en transport van gevaarlijke stoffen
 • Partim effectinschatting
 • Partim meten en modelleren
 • Partim ongevalsbestrijding

4. Opleidingsonderdeel ‘Leren uit incidenten’ (62 contacturen; 6 studiepunten)

 • Partim communicatie en adviesvaardigheid
 • Partim cases mbt CBRNE

5. Opleidingsonderdeel ‘Interventieadvies bij ongevallen met gevaarlijke stoffen’ (28 contacturen; 6 studiepunten)

Waar en wanneer

De lessen worden in regel op vrijdag georganiseerd, tenzij docenten of bezoeklocaties anders vereisen. De lessen lopen van februari 2020 tot juni 2021. Er is geen les op wettelijke feestdagen en in vakantieperiodes.

Het merendeel van de lessen vindt plaats op de Universiteit Antwerpen en Campus Vesta. Specifieke lessen vinden plaats op locatie (bv. bedrijfsbezoeken).

Doelgroep

Het postgraduaat is bedoeld voor medewerkers van de brandweer, civiele bescherming of bedrijven die moeten adviseren bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Er wordt een grondige basiskennis van chemie, brandbestrijding, ongevalsbestrijding en noodplanning verwacht.

De kandidaten moeten minimaal beschikken over een academische graad van bachelor en/of master binnen de studiegebieden

 • wetenschappen
 • biomedische wetenschappen
 • toegepaste wetenschappen
 • farmaceutische wetenschappen
 • geneeskunde
 • diergeneeskunde
 • industriële wetenschappen en technologie

of houder zijn van een diploma met de academische graad van master in de architectuur.

Kandidaten die geen van deze diploma’s bezitten, maar op basis van ervaring kunnen aantonen dat ze over het vereiste kennisniveau in de chemie beschikken, kunnen deelnemen indien ze slagen voor de verplichte ingangstest chemie én als uit het verplichte intakegesprek voldoende beroepservaring blijkt.

Inschrijvingen

Overweeg je om deel te nemen aan de AGS-opleiding? Meld je dan aan bij Chris Van den broeck van Campus Vesta. Alle potentiële deelnemers moeten een verplichte ingangstest afleggen en een motivatiegesprek uitvoeren alvorens definitieve inschrijving mogelijk is.

De ingangstest betreft een toetsing van de algemene chemiekennis op niveau bachelor. Het motivatiegesprek gaat de betrokkenheid van de kandidaat na met betrekking tot gevaarlijke stoffen en incidentbestrijding. Er wordt eveneens gepeild naar de beschikbaarheid van de kandidaat voor eventuele deelname in de AGS-wachtdienst.

De intake vindt plaats op zaterdag 14 september 2019 om 9 uur op Campus Vesta. Kandidaten die dan verhinderd zouden zijn (motivatie vereist), wordt na agendabevraging een alternatieve datum voorgesteld voor de intake.

Definitieve inschrijving dient aansluitend in orde gebracht te worden vóór 31 oktober 2019.

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 8.000 euro. Er zijn echter verschillende mogelijkheden tot tussenkomst in het inschrijvingsgeld en reductie van de kostprijs.

- Voor medewerkers van openbare brandweer en Civiele Bescherming subsidieert het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) de opleiding zodat de kost voor de werkgever beperkt wordt tot 2.000 euro.

- Voor bedrijven is er een principieel akkoord van het Beheerscomité van het Seveso (- en nucleair) fonds om deze opleiding voor de industrie (gedeeltelijk) te financieren.

- Er kan ook steun worden aangevraagd via de KMO-portefeuille. Het erkenningsnummer van Campus Vesta is DVO 109141. Meer informatie vind je via deze link

Extra informatie

Op maandag 17 juni 2019 om 19 uur wordt op Campus Vesta een infoavond over de opleiding georganiseerd.

Meer informatie over het curriculum is beschikbaar op de website van Universiteit Antwerpen.

Vlaams opleidingsverlof

De opleiding komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof. Na je registratie als student aan de UA kan je via het Studenteninformatiesysteem Antwerpen (SisA) de nodige inschrijvingsattesten downloaden voor je werkgever. Meer informatie is beschikbaar op de website Vlaanderen.be.

Inschrijvingsformulier

Contactpersonen 

Chris Van den broeck

Chris Van den broeck
Functie
Administratief organisator Dringende Geneeskundige Hulpverlening en Rampenmanagement
Telefoon
03 205 30 08
Mobiel
0473 67 04 30

Vera Meynen

Vera Meynen
Functie
Prof. Dr. bij Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, departement chemie
Telefoon
+32 3 265 23 68
Mobiel
+32 478 74 09 70

Volgende van de detaillijst